Data wspomnienia liturgicznego bł. Jana Pawła II

st (KAI/OR) / Watykan (2011-04-12 13:01)

W związku z beatyfikacją Jana Pawła II, której 1 maja br. będzie przewodniczył na Placu św. Piotra jego następca, Benedykt XVI - Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret regulujący kult liturgiczny przyszłego błogosławionego. Postanowiono, że wspomnienie liturgiczne Jana Pawła II będzie obchodzone w diecezji rzymskiej oraz w Kościele polskim 22 października. Inne diecezje w sprawie wpisania nowego błogosławionego do swego kalendarza mogą się zwrócić do Stolicy Apostolskiej.
W ciągu roku od beatyfikacji poszczególne diecezje i zakony mogą sprawować Mszę św. dziękczynną za wyniesienie Ojca Świętego do chwały ołtarzy. W dokumencie mowa także o zasadach dedykowania kościołów pod wezwaniem nowego błogosławionego oraz tekstach liturgicznych, jakich należy używać we Mszy św. sprawowanej we wspomnienie liturgiczne Jana Pawła II.

Oto polskie tłumaczenie dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów:

DEKRET o kulcie liturgicznym sprawowanym ku czci bł. Jana Pawła II, papieża.

Beatyfikacja Czcigodnego Sługi Bożego, świętej pamięci Jana Pawła II, która odbędzie się w dniu 1 maja 2011 r. przy bazylice św. Piotra w Rzymie, pod przewodnictwem Ojca Świętego Benedykta XVI będzie miała wyjątkowy charakter. Uznaje to cały Kościół katolicki rozproszony po całej ziemi. Biorąc pod uwagę tę niezwykłą sytuację oraz na skutek licznych pytań dotyczących kultu liturgicznego ku czci nowego błogosławionego, w zależności od miejsca i sposobu przewidzianego przez prawo, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów postanawia poinformować, co w tym względzie zadecydowano.

Msza św. dziękczynna

Postanawia się, że w ciągu roku po beatyfikacji Jana Pawła II, czyli do 1 maja 2012, możliwe jest sprawowanie Mszy św. dziękczynnej w znaczących miejscach i dniach. Ustanowienie dnia lub dni oraz miejsca lub miejsc zgromadzenia Ludu Bożego należy na terenie danej diecezji od kompetencji jej biskupa diecezjalnego. Biorąc pod uwagę potrzeby lokalne i względy duszpasterskie zezwala się na sprawowanie Mszy św. ku czci nowego błogosławionego w niedzielę w ciągu roku, jak również w ciągu dnia przypadającego w okresach o których mowa w nn. 10-13 Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Analogicznie jeśli idzie o rodziny zakonne, do kompetencji przełożonego generalnego należy wydanie wskazań o znaczących dniach i miejscach dla całej rodziny zakonnej.

Jeśli chodzi o Mszę św. można podczas niej śpiewać „Gloria”, stosuje się kolektą własną ku czci błogosławionego (patrz załącznik): inne modlitwy, prefacja, antyfony i czytania biblijne należy czerpać z tekstów o pasterzach: o Papieżu. Jeśli przypada niedziela w ciągu roku w czytaniach biblijnych pierwsze można wybrać z odpowiednich tekstów wspólnych o pasterzach, z odpowiednim psalmem i Ewangelią.

Wpisanie nowego błogosławionego do kalendarzy liturgicznych

Postanawia się, że w kalendarzu własnym diecezji rzymskiej oraz diecezji polskich celebracja bł. Jana Pawła II zostanie wpisana pod datą 22 października i obchodzona będzie co roku jako wspomnienie. Jeśli chodzi o teksty liturgiczne zezwala się na stosowanie jako własnych kolekty oraz drugiego czytania brewiarzowej Godziny Czytań, z odpowiednim responsorium (patrz załącznik). Inne teksty pochodzą z tekstów wspólnych o pasterzach, o Papieżu. Co do innych kalendarzy własnych, prośbę o włączenie wspomnienia dodatkowego błogosławionego Jana Pawła II należy przedstawić tej Kongregacji. Czyni to Konferencja Episkopatu dla swego terytorium, biskup diecezjalny dla swojej diecezji, oraz przełożony generalny dla swej rodziny zakonnej.

Poświęcenie kościoła Bogu ku czci nowego błogosławionego

Wybór Jana Pawła II jako patrona jakiegoś kościoła wymaga indultu Stolicy Apostolskiej (por. Ordo dedicationis ecclesiae, Praenotanda n. 4), za wyjątkiem tych sytuacji, kiedy jego celebracja jest już wpisana do kalendarza własnego: w tym przypadku nie jest wymagany indult, a błogosławionemu, któremu poświęcony jest dany kościół przysługuje święto liturgiczne (por. Congregatio de Cultu Divino et Disciplina Sacramentorum, Notificatio de cultu Beatorum, 21 maggio 1999, n. 9). Niezależnie od innych przeciwwskazań.

Dane w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 2 kwietnia 2011 r.

Antonius Card. CAÑIZARES LLOVERA Praefectus

Iosephus Augustinus DI NOIA, OP Archiepiscopus a SecretisWe Mszy św. ku czci przyszłego błogosławionego używać się będzie opublikowanej poniżej kolekty własnej. Inne modlitwy, prefacja, antyfony i czytania biblijne czerpie się z tekstów wspólnych o pasterzach, o papieżu. Pierwsze czytanie zaczerpnięte jest z Iz 52,7-10; psalm responsoryjny 96/95, 1-2a. 2b-3. 7-8a. 10); werset Alleluja z J 10,14; a Ewangelia J 21,15-17).


Teksty wspólne o pasterzach: o Papieżu

KOLEKTA
Boże, bogaty w miłosierdzie,
z Twojej woli błogosławiony Jan Paweł II, papież,
kierował całym Kościołem,
spraw, prosimy, abyśmy dzięki jego nauczaniu
z ufnością otworzyli nasze serca
na działanie zbawczej łaski Chrystusa,
jedynego Odkupiciela człowieka.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,
przez wszystkie wieki wieków.

Wydarzenia

Konferencja o zamachu na Jana Pawła II
Miejsce: Kraków
Termin: 2011-05-12 15:30 - 2011-05-12 20:00

Zawody "JP2 Games" we wspomnienie Błogosławionego
Miejsce: Ziemia Święta
Termin: 2011-10-22 00:00 - 2011-10-22 23:59

Na stronie internetowej można oglądać grób bł. Jana Pawła II
Miejsce: Watykan
Termin: 2011-05-02 00:00 - 2011-05-31 23:59

„Biała noc modlitwy” w kościołach
Miejsce: Rzym
Termin: 2011-04-30 23:00 - 2011-05-01 07:00

Noc z Janem Pawłem II
Miejsce: Płock
Termin: 2011-04-30 21:00 - 2011-05-01 23:59